Јавна одбрана на докторска дисертација – Ѓулаи Алија

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 851/4 од 29.06.2021 година, соопштуваме дека

            На ден 12.07.2021 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ѓулаи Алија,  јавно ќе го  брани докторскиот труд  под наслов:  „Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC-MS/MS метод“