Продолжување на рокот за елкетронско пријавување на испити (iKnow)

Почитувани студенти, 


Ве известувам дека пријавувањето на испити преку електронскиот систем IKNOW е продолжен и ќе трае до крајот на испитна сесија, односно до  11.02.2022 година.. Штом го пријавите испитот електронски, со пополнетата пријава за испит и индекс, одите до предметниот професор согласно закажаниот термин.На пријавата ЗАДОЛЖИТЕЛНО запишете го серискиот број од пријавата кој ви го дава системот при електронското пријавување,  во долниот десен агол на задната страна.


Со почит,

проф. д-р Ксенија Илиевска

Продекан за настава