Резултати од одржаниот испит по Биолија на клетка на 28.1.2019

Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1404

1376