Резултати од одржаните испити по Биохемија и Клиничка биохемија на 29.1.2019

Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1363

1337