Maternal interaction with gametes and embryos, FA COST Action FA1201 (acronym EPICONCEPT)

Главен истражувач: University of Sheffield UK

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски, Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2013-2017

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен