Maternal interaction with gametes and embryos, FA COST Action CA16119

Главен истражувач: School of Veterinary Medicine, Milan Italy

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски, Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2017-2021

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен