CA15224 Keel bone damage

Главен истражувач: Dr Michael Toscano

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 01.06.2016 – 01.06.2020

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен