Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Примена на фотопериодизам за индицирано мрестење на виножитна пастрмка Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792) – Блаже Буровски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Примена на фотопериодизам за индицирано мрестење на виножитна пастрмка Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792) – Блаже Буровски