Соопштение по предметот Ветеринарна епидемиологија

Континуираната проверка по предметот Ветеринарна епидемиологија ќе се одржи на 21 јануари (вторник), во 13 часот. Студентите кои планираат да полагаат да се пријават кај предметниот асистент најдоцна еден ден порано (до 20 јануари).

Пријавувањето е лично или преку e-mail ( krstevski@fvm.ukim.edu.mk)