Соопштение по предметот Внатрешни болести кај непреживни животни

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат колоквиумот по предметот Внатрешни болести кај непреживни животни дека истиот во декемврискиот рок ќе се одржи на ден 19.12 со почеток во 11 час., пред Универзитетската ветеринарна болница. Консултациите ќе се одржат на ден 16.12 во 11 час.

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат испитот по предметот Внатрешни болести кај непреживни животни дека истиот во декемврискиот рок ќе се одржи на ден 24.12 со почеток во 11.00 часот, пред канцеларијата на доцентот.

Забелешка: студентите кои ќе го полагаат колоквиумот и испитот задолжително треба да го достават индексот еден ден претходно. Студентите кои ќе полагаат колоквиум задолжитено со себе треба да носат мантил, стетоскоп и топломер.