Соопштение за одбрана на дипломски трудови

Соопштение за одбрана на дипломски труд на Бојан Михајловски (13.05.2014)

Соопштение за одбрана на дипломски труд на Анастасија Јакимовска (14.05.2014)

Соопштение за одбрана на дипломски труд на Никола Чавковски (16.05.2014)