Програма за заштита на биолошката разновидност во сточарствотово Р. Македонија

Главен истражувач: Факултет за земјоделски науки и храна, Факултет за ветеринарна медицина-Скопје, Сточарски институт-Скопје

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Владимир Петков, Проф. д-р Тони Довенски, Проф. д-р Пламен Тројачанец, Доц. Д-р Бранко Атанасов, Доц. Д-р Ксенија Илиевска, Доц. Д-р Никола Адамов, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ, Вет. Тех. Живко Живковски

Времетраење: 2014-2017

Финансиран од: МЗШВ

Тип на проектот: национален