Оглас за сместување на кандидати-докторанди во становите во Домот за докторанди „Атанас Близнаков“ на Универзтитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Оглас за сместување на кандидати-докторанди во становите во Домот за докторанди „Атанас Близнаков“ на Универзтитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје