ЈАВНА ОДБРАНА на труд под наслов: Влијанието на методот на стабилизација на фрагментите врз брзината на зараснување на фрактурата – Надица Ѓеорѓиева

ЈАВНА ОДБРАНА на труд под наслов: Влијанието на методот на стабилизација на фрагментите врз брзината на зараснување на фрактурата – Надица Ѓеорѓиева