Докторска дисертација – Ѓулаи Алија

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-437/8, донесена на седницата одржана на 16.4.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката Ѓулаи Алија, магистер по фармација, со наслов „Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC–MS/MS метод“, во состав:

  • проф. д-р Велимир Стојковски (претседател),
  • проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу (ментор),
  • проф. д-р Павле Секуловски (член),
  • проф. д-р Деан Јанкулоски (член) и
  • проф. д-р Радмила Чрчева-Николовска (член).

  
Текстот на докторската дисертација може да се превземе на следниот линк.