Имунохистохемиска идентификација на морфолошките типови скелетни мускулни влакна кај јагниња во период од постнатален развој и нивна примена како индикатори за евалуација на квалитетот на јагнешкото месо

Наслов на проектот: Имунохистохемиска идентификација на морфолошките типови скелетни мускулни влакна кај јагниња во период од постнатален развој и нивна примена како индикатори за евалуација на квалитетот на јагнешкото месо
Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Проф. д-р Игор Улчар, Проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, Доц. д-р Деан Јанкулоски, Асс. д-р Катерина Благоевска, Асс. м-р Ирена Целеска, Асс. м-р Мирко Проданов, Асс. м-р Никола Адамов, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ.
Времетраење: 2013-2014
Финансиран од: УКИМ
Тип на проектот: национален