Генетска типизација и антибиотска резистенција на Listeria monocytogenes изолирана од храна и објекти за производство на храна

Главен истражувач: Проф. д-р Деан Јанкулоски

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Павле Секуловски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Благица Сековска, Науч. сор. Елизабета Димитриеска-Стојковиќ, Науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, асс. м-р Мирко Проданов, асс. м-р Сандра Мојсова, Марија Раткова ДВМ, Љупчо Ангеловски ДВМ

Времетраење: 01.12.2014 – 01.12.2015

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален