Список на иституции

Договори за соработка за изведување на практична настава за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина

 1. ТД Ветенал ДООЕЛ Ветеринарна амбуланта Др. Налетоски – Скопје, со седиште на ул. 1244 бр. 3, Ѓорче Петров, Скопје (бр.03-4088 од 08.11.2013 г.)
 2. ДООЕЛ Анимал Медика – Скопје, со седиште на Дамаска 8б, Скопје, застапуван од Дамјан Павловски ( бр. 03-4729 од 26.12.2013 г.)
 3. Ветеринарна амбуланта Др. Налетовски, со седиште на ул. 1244 бр.3, Скопје (бр.03-510 од 25.02.2014 г.)
 4. ДООЕЛ Анимал Медика – Скопје, со седиште на ул Дамаска бр. 8б, Скопје, застапуван од Дамјан Павловски (бр.03-511 од 25.02.2014 г.)
 5. Ветеринарен Центар, Др. Димче Велковски , со седиште на ул. Антон Панов бр.22, Скопје, застапуван од Димче Велковски (бр.03-512 од 25.02.2014 г.)
 6. Ветеринарна амбуланта Др. Верче, со седиште на бул. АВНОЈ бр.4/2, Скопје, застапуван од Верче Ефремова ( бр.03-513 од 25.02.2014 г.)
 7. Месна индустрија и кланица доо- Свети Николе, со седиште на ул. Индустриска бр. Бб, Свети Николе (бр.03-516 од 25.02.2016 г.)
 8. Везе Шари, со седиште во с. Требош, ул.101, Тетово, застапуван од Абдурахмани Арбен (бр.03-529 од 26.02.2014 г.)
 9. Лекер, со седиште на с. Требош, ул.101, Тетово, застапуван од Абдурахмани Иџет (бр.03-529/2)
 10. ССОУ- Моша Пијаде, со седиште на ул. Илинденска бб, Тетово, застапуван од Александар Бачевски (бр.03-2416/2 од 18.09.2014 г.)
 11. Пет-Вет Амбуланта, со седиште на ул. Ѓорги Абаџиев бр.12, Скопје (бр.03-3236 од 10.11.2014 г.)
 12. Зоовет центар , со седиште на ул. Црвена Вода бр.18, Скопје (бр.03-3240 од 10.11.2014 г.)
 13. Анима – вет, со седиште во с. Цапари, Битола, застапуван од Владимир И. Димовски (бр.03-3402 од 27.11.2014 г.)
 14. Ветеринарна амбуланта Вики – медика, со седиште во с.Подареш, Радовиш (бр.03-3724 од 25.12.2014 г.)
 15. Ветеринарна станица Д.О.О, со седиште на ул. Раштански пат бб, Велес (бр.03-3725 од 25.12.2014 г.)
 16. Т.А. Гоче и Џоле ДОО, со седиште на ул.Борис Крајгер бб, Штип, застапуван од Горанчо Јованов(бр.03-1017 од 20.04.2015 г.)
 17. В.Д.Јо-Ка вет, Кадино, со седиште на ул.10, бр.23, Кадино, застапуван од Тони Јованов (бр.03-1085 од 28.04.2015 г.)
 18. В.С.Медика со седиште на ул.Алија Зенгоски бр.2, застапуван од Зекир Џеладин (бр.03-1093 од 29.04.2015 г.)
 19. Ветеринарна амбуланта Др. Глигоровски, со седиште на ул.Шумадинска бр.6, Скопје, застапуван од Владимир Глигоровски (бр.03-1163 од 11.05.2015 г.)
 20. Ветеринарна станица Здравје, со седиште на ул. Лазар Андонов бр.1, Кочани, застапуван од Ангел Димитров (бр. 03-1164 од 11.05.2015 г.)
 21. Вет – Жиче, со седиште на ул.101 бр.бб, с. Жилче, Јегуновце, застапуван од Борче Радевски (бр. 03-1175 од 12.05.2015 г.)
 22. В.А. Пет-Вет АЕРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.61, застапуван од Денис Османов (бр.03-1209 од 18.05.2015 г.)
 23. В.С.Неготино, со седиште на Маршал Тито бр.12, Неготино, застапуван од Горан Рајчовски (бр.03- 1218 од 18.05.2015 г.)
 24. Вет. Стан. Центар, Кичево, со седиште на ул.Ј.Михајловски бр.7, застапуван од Џевдет Реџепи (бр.03-1240 од 20.05.2015 г.)
 25. ДООЕЛ Ники вет, со седиште во Радовиш(бр.03-1290 од 28.05.2015 г.)
 26. Ветеринарна амбуланта Прима вет со седиште во с. Ропотово, Долнени, застапуван од Јусуф Бајрамоски (бр.03-1320 од 02.06.2015 г.)
 27. Романи Вет ДООЕЛ, со седиште на ул.Солидарност бр.96, застапуван од Миле. Ј. (бр.03-1349 од 05.06.2015 г.)
 28. Ветеринарна амб. Пела Вет ДООЕЛ со седиште во с. Крклино, Битола, застапуван од Златко Тековски (бр. 03-1443 од15.06.2015 г.)
 29. Вет. Амб. Макси, на ул Амди Леши, Дебар, застапуван од Максуд Крлуку (бр.03—1439 од 16.06.2015 г.)
 30. ДПТУ ДР. Ичков ДООЕЛ, со седиште на ул. Кукуш бр.7, Богданци, застапуван од Ристо Ичков (бр. 03- 1478 од 19.06.2015 г.)
 31. Таурус вет, со седиште на с.Табановце, засатпуван од Никола Трајановски(бр. 03-1503 од 23.06.2015 г.)
 32. В.Д.Едори Вет со седиште во с. Куклиш бр.258, застапуван од Сашо Ефремов бр.03-1563 од 29.06.2015 г.)
 33. Краварска фарма Бониер, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.14,с. Ерџелија, Св.Николе (бр.03-1571 од 30.06.2015 г.)
 34. Ветеринарна болница Скопје, со седиште на Лазар поп Трајков бр 5-7, Скопје, застапуван од Јасминка Серафимовска (бр.03-1591 од 01.07.2015 г.)
 35. Ветеринарна станица Дел Вет Делчево, со седиште на ул.8 септември, застапуван од Љупчо Новоселски (бр.03-1751 од 24.07.2015 г.)
 36. ДОО ВС. Бе- Вет, со седиште на ул.Задарска бр.60, Берово, застапуван од Зоран Дудуков(бр.03-1832 од 13.08.2015 г.)
 37. ВСЦ Тодор Велков, со седиште на ул. Доне Божинов бр.бб, Куманово (бр.03-1880 од 19.08.2015 г.)
 38. Еуро Компани, со седиште на ул. Гоце Делчев бр. Бб,Кратово, застапуван од Јонче Георгиевски (бр.03-1893 од 20.08.2015 г.)
 39. Ветеринарна амбуланта др.Глигоровски и др. Мрежановска, со седиште на ул. Шумадинска бр.6, лок.2, застапуван од Владимир Глигоровски ( бр. 03- 1989 од 31.08.2015 г.)
 40. Примовет ДООЕЛ, со седиште на ул. 1, бр.209, Стајковци, застапуван од Тони Кондарко (бр. 03-2030 од 03.09.2015 г.)
 41. Вет Медика Скопје, со седиште на ул. Бутелска бр. 5/12, Скопје, застапуван од Зоран Груев (бр.03-2051 од 09.09.2015 г.)
 42. Ветеринарна клиника Ино Вет , со седиште на ул.205, бр.4, Куманово, застапуван од Стефан Јовчевски (бр.03-2099 од 11.09.2015 г.)
 43. В.Д.Сто Вет, со седиште на ул. Ј. Сандански, Демир Капија , застапуван од Стојан Тољков (бр.03-2199 од 24.09.2015 г.)
 44. В.А. ПЕТ ВЕТ АЕРО ДООЕЛ СК со седиште на бул. Јане Сандански бр.61, застапуван од Денис Османов ( бр.03-2294 од 09.10.2015 г.)
 45. АД ЗСК Струмица ,со седиште во с. Сушица бр.105, Струмица, застапуван од Горан Митров (бр.03-2749 од 26.11.2015 г.)
 46. ДООЕЛ Кланица Џеза, со седиште во с. Студеничани, Скопје, застапуван од Мусли Љатиф (бр.03-501 од 08.03.2016 г.)
 47. Д.А.У. Бониер, со седиште на ул. Октомвриска револуција во Куманово, застапуван од Мирко Стефановски (03-709 од 07.04.2016 г.)
 48. Вита – Вет ДОО со седиште на ул. Тајмишка бр. 32, Скопје (03-1114 од 06.06.2016 г.)
 49. В.А. Док и Кет, со седиште на ул.Ј.Сандански бр.8, Тетово, застапуван од Рами Селмани (бр.03- ? од 22.07.2016 г.)
 50. Вип – Пром – 08, со седиште на ул. Маршал Тито бр.33, Ново село, Струмица, застапуван од Андреј В. Џолев (бр.03-2374 од 05.12.2016 година).
 51. Ветеринар ДК. ДООЕЛ, со седиште во с. Брвеница, застапуван од Дарко Кузмановски ( 03-375 од 02.03.2017 година)
 52. Ветеринарна станица ЈАН ВЕТ, со седиште на ул. Мише Ефтим бр.17, Крушево, застапуван од Ванчу Наумоски ( бр.03-593 од 28.03.2017 година)
 53. ДООЕЛ Ветеринарна станица Виница, со седиште на ул. Илинденска бб, Виница, застапувана од Спирко Филипов (03-651 од 04.04.2017 година)
 54. Сентис АГ, со седиште во с. Џепчиште, Тетово, застапуван од Сервет Ќазими (03-1623 од 07.09.2017 г.)
 55. Ветеринарна амбуланта ВЕТСВЕТ, со седиште во Скопје, ул. Никола Тримпаре број 27, застапувано од д-р Светла Дракуловска (број 03-1033 од 20.06.2018)