Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Се известуваат студентите на ФВМ-С при УКИМ во Скопје дека според член 92 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката  за запишување и студирање на прв циклус студии (дипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 417 од 29.01.2019 год.) барањата за издавање управни и реални акти, согласно со Законот за општата и управната постапка, односно барањата за остварување заштита на правата и правните интереси на студентите подлежат на административна такса согласно со Законот за административни такси, освен барањата за издавање оригинали – уверенија оригинал-дипломи за завршени студии, како и за други дејствија за кои не се плаќа такса согласно со закон.

Пријавите за испит и орасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на административна такса.

 Соопштението можете да го превземете тука.

Продекан за настава

проф. д-р Игор Улчар

Заверката на летниот семестар во учебната 2018/2019 година ќе  биде од 03.06.2019 – 07.06.2019 година.

Потребни документи за заверка се:

  1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за мајско- јунската сесија ќе трае од 16.05.-23.05.2019 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молиме навремено да ги доставите пријавите.

Почитувани,

Врз основа на Одлуката бр. 12-276/3 од 15.2.2019 год. донесена од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје распишува е Интерен конкурс за доделување на стипендија „Атанас Близнакоф“

Право да конкурираат имаат редовни студенти кои го имаат запишано најмалку трет семестар во учебната 2018/2019 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар. На секој факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се доделуваат по 5 стипендии. Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и се исплатува 10 месеци во студиската година почнувајќи од октомври заклучно до јули.

Критериумите за доделување на стипендиите се утврдени со Правилникот за начинот и критериумите за распределба на средствата од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за студентски стипендии бр. 12-276/2 од 15.2.2019 година.

Врз основа на пријавените кандидати, Факултетот донесува одлука за избор на 5 (пет) добитници на стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“. Изборот го потврдува Одборот на Фондација кој донесува одлука за потврдување на изборот на добитниците на стипендијата. Доколку за некој кандидат Одборот на Фондацијата на го потврди изборот, од Факултетот ќе побара нов предлог за стипендист од листата на веќе пријавените кандидати.

Деталите и конкурсот можете да ги погледнете тука.

Резултати од континуирани проверки

Не се пронајдени написи.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна