Студентски правобранител

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Студентскиот правобранител работи врз основа на Статутот на Универзитетот и Правилникот за студентски правобранители, и постапува по барање на студентот додколку е повредено некое право од лицата вклучени во наставно-образовниот процес, од страна на факултетот или универзитетската администрација. Заменик студентски правобранител на ФВМC е Искра Џабирска.

Информации и контакт

Web: http://spukm.org.mk/mk/studentski_pravobranitel
E-mail: st_pravobranitel@ukim.edu.mk
Моб: 072 30 20 20