Лабораторија за ТСЕ

Во лабораторијата се врши дијагностика на двете најважни прионски заболувања кои се јавуваат кај домашните животни: спонгиформна енцефалопатија кај говедата и scrapie кај овците.