Announcements

Reports / Announcements

Практичниот дел од испитите „Основи на клиничка и лабораториска дијагностика“ и „Внатрешни болести кај преживни животни“, ќе се одржи во Петок на 31.01.2014 год. со почеток од 10:00 часот на краварската фарма „Факултетско стопанство“, с.Трубарево.

Сите студенти кои сакаат да го полагаат практичниот дел од испитите треба да се пријават кај предметниот асистент Игор Џаџовски на e-mail: igordz@fvm.ukim.edu.mk, најдоцна до 30.01.2014 год.

Континуираната проверка по предметот Ветеринарна епидемиологија ќе се одржи на 21 јануари (вторник), во 13 часот. Студентите кои планираат да полагаат да се пријават кај предметниот асистент најдоцна еден ден порано (до 20 јануари).

Пријавувањето е лично или преку e-mail ( krstevski@fvm.ukim.edu.mk)

Exam Results

No posts found.

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]