Информација за одржана обука на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје од страна на EURL Listeria monocytogenes, ANSES, Франција

На Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, Институт за храна во Лабораторија за молекуларни анализи на храна и ГМО, во периодот 26-27 септември 2022 година беше одржана лабораториска обука со наслов “Real-Time PCR method for Listeria monocytogenes frontline characterization” од страна на Read More …

Информации за пријавување и упис на студенти на интегриран прв и втор циклус додипломски студии во третиот уписен рок на ФВМ-С, при УКИМ 2022/2023

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, пријавувањето на кандидатите за Read More …

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година

Важно: Апликациите да се достават до проф. д-р Ксенија Илиевска: kilievska@fvm.ukim.edu.mk