Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело

Бр. 03-447 09.04. 2021 година Предмет: Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани, Ве известуваме дека по спроведента постапка за објавениот Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на Read More …