Оглас за ангажирање на лица за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа бр. 0201-343/1 од 24.03.2021  година а во врска со добиената согласност за ангажирање на 10 лица врз основа на договор на дело добиена од Министерството за финансии со бр. 18-2322/2 од 17.03.2021 година, Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Нада Цветановска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-344 од 24.03.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …