Јавна одбрана на дипломски труд – Виктор Груев

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Компаративна студија за застапеноста и диференцијална дијагноза помеѓу кетозата и кисела индигестија кај говедата во Република Северна Македонија и светот, изработен од Виктор Груев, број на индекс 1145, на ден 11.04.2019 година во 12:30 Read More …