Архива на Новости

Предавања од Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Клиника за породилство
Prof. Dr. Darko Geres, Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, Reproduction and Obstetrics Clinic

CEEPUS програма (Распоред за настава – 8. семестар 2013-14)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) mobility

12. 05. 2014 (8.30- 12.00)

1. Лажен гравидитет кај кучки / Pseudograviditet u kuja / Pseudopregnancy in bitches

2. Tумори на млечната жлезда / Tumori mliječne žlijezde / Canine mammary tumors

3. Фибро-аденоматозна хипертрофија на млечната жлезда / Fah – fibroadenomatozna hipertrofija / Mammary fibroadenoma

13. 05. 2014 (8.30- 12.00)

1. Индукција на еструс кај кучки / Indukcija estrusa u kujа / Induction of estrus in bitches

2. Контрацепција кај кучиња и мачки / Кontracepcija pasa i mačaka / Contraception in dogs and cats

3. Прекин на гравидитет кај кучки и мачки / Prekid skotnosti u pasa i mačaka / Pregnancy termination in dogs and cats

14. 05. 2014 (8.30- 12.00)

1. Намалена плодност кај млечни крави / Smanjena plodnost mliječnih krava / Subfertility in dairy cows

15. 05. 2014 (8.00 – 15.00)

1. Практична настава на краварска/овчарска фарма / Farm visit

Информации за термините на одржување на контролните испити по странски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, и тоа:

– англиски јазик – 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 часот; од 5 до 9 мај и од 12 до 15 мај од 11 часот
– германски јазик – 25 април и на 6 мај 2014 г. од 11 часот
– италијански јазик – 28 април и 5 мај 2014 г. од 11 часот
– француски јазик – 7 мај 2014 г. од 11 часот

За другите странски јазици испитот ќе се реализира во договор со Деканатот и со соодветниот професор.

По полагање на контролниот испит, кандидатот добива уверение за познавање на странски јазик на соодветното рамниште во согласност со Европската јазична рамка.
За пријавување за испитот и за сите дополнителни информации, заинтересираните да се обратат во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.
Контакт-телефон: 02 32 40 436

Промотивен постер за уписи на нови студнети во учебната 2014/2015 година на ФВМ-С. Прочитај повеќе …

Студентски ERASМUS Координатор за ФВМ-С: студент Александар Траjчовски
Тел : 078 204 350
E-пошта: aleksandar.trajcovski@gmail.com

Студент – Еразмус Координатор

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]