Архива на Новости

Тргнувајќи од определбата за континуирана проверка, оцена, обезбедување и подобрување на квалитетот во сите домени на своето дејствување, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е започнат процесот на евалуација, самоевалуација и надворешна евалуација на Универзитетот.

Согласно со обврските што произлегуваат од Законот за високото образование и од Правилникот за работата на Одборот за акредитација и евалуација, во делот во кој се регулирани прашањата и процедурата за спроведување евалуационен процес на универзитетите во Република Македонија, по завршувањето на процесот на самоевалуација, на Универзитетот ќе се спроведе надворешна евалуација од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Во правец на следење на европските и светските искуства во високото образование и како одговор на препораките од третата институционална евалуација спроведена од страна на Европската асоцијација на универзитети (ЕУА), на иницијатива на УКИМ, во учебната 2014/2015 година ќе се реализира и четврта надворешна евалуација од експертски тим номиниран од ЕУА.

Целта на претстојните надворешни евалуации, како на национално така и на меѓународно ниво е да придонесат кон идентификување на влијанието на досегашните евалуациони процеси, согледување на стекнатите искуства од имплементираните промени, поттикнување натамошни промени и, посебно, афирмирање на вредностите и постигнатите резултати на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во домашното и европското опкружување.

Комисијата за евалуација на УКИМ, формирана од Универзитетскиот сенат ја започна работата за изготвување на Извештајот за самоевалуација, во кој ќе биде опфатен последниов тригодишен период (2010/2011-2012/2013). Во рамките на процесот на самоевалуација се предвидува и изведување на посебна студентска анкета.

За постигнување на овие цели, се известуваат наставно-научниот, соработничкиот кадар, административните служби и студентите при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје дека е неопходна нивната соработка и активно вклучување во претстојните активности поврзани со самоевалуацијата и надворешната евалуација.

Го очекуваме вашиот придонес за успешно реализирање на овој значаен проект на УКИМ!

Линк до писмото до деканот во врска со евалуацијата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

If you want to read, I might suggest a good book, perhaps Hemingway or Melville. That’s why they call it, the dummy copy. This, of course, is not the real copy for this entry. Rest assured, the words will expand the concept. With clarity. Conviction. And a little wit.

In today’s competitive market environment, the body copy of your entry must lead the reader through a series of disarmingly simple thoughts.

All your supporting arguments must be communicated with simplicity and charm. And in such a way that the reader will read on. (After all, that’s a reader’s job: to read, isn’t it?) And by the time your readers have reached this point in the finished copy, you will have convinced them that you not only respect their intelligence, but you also understand their needs as consumers.

As a result of which, your entry will repay your efforts. Take your sales; simply put, they will rise. Likewise your credibility. There’s every chance your competitors will wish they’d placed this entry, not you. While your customers will have probably forgotten that your competitors even exist. Which brings us, by a somewhat circuitous route, to another small point, but one which we feel should be raised.

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

If you want to read, I might suggest a good book, perhaps Hemingway or Melville. That’s why they call it, the dummy copy. This, of course, is not the real copy for this entry. Rest assured, the words will expand the concept. With clarity. Conviction. And a little wit.

In today’s competitive market environment, the body copy of your entry must lead the reader through a series of disarmingly simple thoughts.

All your supporting arguments must be communicated with simplicity and charm. And in such a way that the reader will read on. (After all, that’s a reader’s job: to read, isn’t it?) And by the time your readers have reached this point in the finished copy, you will have convinced them that you not only respect their intelligence, but you also understand their needs as consumers.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]