Архива на Известувања

Соопштението за одбраната на дипломскиот труд прочитајте го овде.

Конкурс во програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Видете го конкурсот тука.

Документи

1. Програмски водич за ERAZMUS+

2. Процедура за добивање на писмо за поддршка (Letter of Endorsement) за конкурирање на проекти од странски институции и влади

3. PIC number

4. Еразмус код на Универзитетот

5. ERASMUS Statement Policy

6. UNIVERSITY ERASMUS CHARTER

7. Студентски ЕРАЗМУС Чартер

8. Кодови на научни области

9. ERASMUS+ билатерални договори

10. Еразмус координатори по факултети

11. Модел на Еразмус+ билатерален договор

Еразмус+ документи за студентска мобилност 2014/2015

1. Erasmus+ Student Application Form
2. Learning Agreement
3. Europass CV – модел
4. Erasmus+ месечни стипендии за студенти
5. Студенти Еразмус+ координатори

Еразмус+ документи за мобилност на наставен кадар 2014/2015

1. Application Form
2. Grant Agreement
3. Europass CV – модел
4. Teaching Assignment

Практичниот дел од испитите „Основи на клиничка и лабораториска дијагностика“ и „Внатрешни болести кај преживни животни“, ќе се одржи во Петок на 31.01.2014 год. со почеток од 10:00 часот на краварската фарма „Факултетско стопанство“, с.Трубарево.

Сите студенти кои сакаат да го полагаат практичниот дел од испитите треба да се пријават кај предметниот асистент Игор Џаџовски на e-mail: igordz@fvm.ukim.edu.mk, најдоцна до 30.01.2014 год.

Континуираната проверка по предметот Ветеринарна епидемиологија ќе се одржи на 21 јануари (вторник), во 13 часот. Студентите кои планираат да полагаат да се пријават кај предметниот асистент најдоцна еден ден порано (до 20 јануари).

Пријавувањето е лично или преку e-mail ( krstevski@fvm.ukim.edu.mk)

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат колоквиумот по предметот Внатрешни болести кај непреживни животни дека истиот во декемврискиот рок ќе се одржи на ден 19.12 со почеток во 11 час., пред Универзитетската ветеринарна болница. Консултациите ќе се одржат на ден 16.12 во 11 час.

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат испитот по предметот Внатрешни болести кај непреживни животни дека истиот во декемврискиот рок ќе се одржи на ден 24.12 со почеток во 11.00 часот, пред канцеларијата на доцентот.

Забелешка: студентите кои ќе го полагаат колоквиумот и испитот задолжително треба да го достават индексот еден ден претходно. Студентите кои ќе полагаат колоквиум задолжитено со себе треба да носат мантил, стетоскоп и топломер.