Архива на Известувања

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во августовско-септемвриската испитна сесија ќе се одржи во следните термини:

21.08.2015 (петок) и 3.09.2015 (четврток)

Студентите може да изберат за полагање само еден термин.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето на испитот да се пријават кај предметниот професор или асистент.

Од катедрата

Соопштението за одбраната на докторската дисертација на м-р Ксенија Илиевскапогледнете го овде.

Соопштението за одбраната на дипломскиот труд на Катерина Ковачовска погледнете го овде.

Predmeti

[box type=”info” ]Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во учебната 2014/2015 година [/box] [box type=”info” ] Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во заклучно со учебната 2012/2013 година[/box] [box type=”info” ]Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагале државна матура[/box] [box type=”info” ]Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2015/2016 година[/box]

Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Р. Хрватска, Клиника за породилство и репродукција

Линк до програмата