Термини за испит од Катедрата за Биохемија, Клиничка биохемија и Биологија на клетка

Биологија на клетка• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.) Биохемија• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 Прочитај повеќе …