Конкурсот за слободни места за запишување на студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок

Конкурс за запишување Универзитетот обезбедува пристап до сите свои студиски програми под еднакви услови и селекција на кандидатите за упис, врз принципот на рамноправност на сите кандидати, без оглед на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или Прочитај повеќе …

Продолжување на рокот за елкетронско пријавување на испити (iKnow)

Почитувани студенти,  Ве известувам дека пријавувањето на испити преку електронскиот систем IKNOW е продолжен и ќе трае до крајот на испитна сесија, односно до  11.02.2022 година.. Штом го пријавите испитот електронски, со пополнетата пријава за испит и индекс, одите до Прочитај повеќе …