Преелиминарна ранг – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

ПРЕЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА  од интерниот оглас за избор на студент чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодностите за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година  Врз Прочитај повеќе …