Конечна ранг листа – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Согласно Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година донесена на Ректорската управа при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и спроведениот интерен оглас за избор на студенти чие родителско право Прочитај повеќе …

Преелиминарна ранг – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

ПРЕЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА  од интерниот оглас за избор на студент чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодностите за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година  Врз Прочитај повеќе …

Интерен конкурс за избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2020 година

Почитувани, Ве известувам дека Одборот за избор на најдобар научник/уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за избор на најдобар научник/уметник на УКИМ за 2020 година и истиот може да се преземе од следниот линк –http://www.ukim.edu.mk/interen-konkurs.

Признанија за “Најдобри во Агробизнисот” за Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и за деканот проф. д-р Лазо Пендовски на 88. Меѓународен саем за земјоделство во Нови Сад, Србија

     Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 88. Меѓународен саем за земјоделство кој се одржа во Нови Сад, Република Србија организиран од партнер земјата Репулика Чешка, освои специјално признание за “Меѓународен допринос во агробизнисот” при оценувањето на квалитетот на услугите Прочитај повеќе …