Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје – Трет уписен рок 2021/2022

При пријавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во третиот уписен рок е на 28.09.2021 година година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи ќе Прочитај повеќе …

Digital Education in Veterinary Studies (DEVET).

Главен истражувач: проф. д-р Игор Улчар Учесници: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Ксенија Илиевска, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Осмислување и креирање на дигитални едукативни содржини. Партнери Прочитај повеќе …

Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

Главен истражувач: Aleksandar Cvetkovikj Учесници: Aleksandar Cvetkovikj Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Aleksandar Cvetkovikj, Project Counterpart Партнери во пректот: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Kyrgyzstan, Lithuania, Montenegro, North Macedonia, Portugal, Romania, Russian Прочитај повеќе …

National Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)

Главен истражувач: доц. д-р Мирослав Ќосевски Учесници: доц. д-р Мирослав Ќосевски, проф. д-р Кирил Крстевски, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски, проф. д-р Александар Додовски, проф д-р Игор Џаџовски и д-р Александар Јаневски Партнери во пректот: Food and Veterinary Agency, Macedonian Veterinary Прочитај повеќе …

Depletion of veterinary pharmaceuticals and radiometric analysis of their residues in animal matrices

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Учесници: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Доц. д-р Ристо Узунов Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу: Раководител на проектот, координирање, статистичка обработка на податоци, Прочитај повеќе …

Надзор и молекуларна епидемиологија на авијарните парамиксовируси и вирусите на авијарната инфлуенца во Кина и Македонија

Главен истражувач: Александар Додовски Учесници: Александар Додовски, Игор Џаџовски, Кирил Крстевски, Загорка Попова, Мирослав Ќосевски Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Земање на примероци (биолошки материјал) од дивите птици и домашната живина, молекуларни (ПЦР) и вирусолошки истражувања Прочитај повеќе …