Докторска дисертација – Ѓулаи Алија

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-437/8, донесена на седницата одржана на 16.4.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката Ѓулаи Алија, магистер по фармација, со наслов „Мултирезидуална анализа на антибиотици Прочитај повеќе …