ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Димитриевски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1617 од 18.12.2020) продеканот за настава одобрува и закажува  ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Известување за студентите на ФВМС во врска со кандидирање за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 24.12.2020 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2020/2021 Прочитај повеќе …

Акредитирани специјалистички студии по Безбедност и квалитет на храна на Факулетот за ветеринарна медицина

Одборот за акредитација на високото образование донесе Решение бр 08-49/7 од 11.12.2020 година со кое се акредитира студиската програма Безбедност и квалитет на храна од втор циклус (специјалистички) стручни студии на Факулетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетско студентско собрание 2020-21

О Д Л У К А за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје Одлуката можте да ја погледнете тука.

Соопштение – предмети Патологија

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.1.2021 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.1.2021 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломки труд – Изет Абазоски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1569 од 09.12.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …