Јавна одбрана на дипломски труд – Ѓулсиме Муслиу

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1451 од 09.11.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …