Конкурс за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на ФВМ-С при УКИМ

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари Прочитај повеќе …

Reviving of Farriery; Disappearing Profession

Главен истражувач: доц. д-р Ксенија Илиевска Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Елена Атанаскова Петров, Мирослав Радевски, ДВМ, Тодор Новаков, ДВМ. Времетраење: 01.09.2018-31.08. 2020 Финансиран од: Erasmus Plus Programme Прочитај повеќе …

Мониторинг, морфолошка и молекуларна идентификацијa и филогенетска карактеризација на црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во живинарските фарми во Република Македонија

Главен истражувач: д-р Алексдандар Додовски Учесници: Мирослав Ќосевски, ДВМ; доц. д-р Игор Џаџовски; н.сор. д-р Бранко Анѓеловски; м-р Загорка Попова; Љубица Рашиќ, ДВМ; Александар Трајчовски, ДВМ; Тамара Андреевска Блажевска, ДВМ; Мирослав Јовановски, ДВМ Времетраење: 2019-2020 Финансиран од: УКИМ Тип на Прочитај повеќе …

Акцелерометри и обработка на податоци при мониторинг на однесување, локомоција и здравје на фармските животни

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2020 Од: во рамките на програмата Scientifc-technological co-operation Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020 Тип на проектот: Билатерален проект на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Прочитај повеќе …

Heat stress and animal welfare in small-scale dairy holdings in Kosovo and FYR of Macedonia

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2019 Подржан од: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science во програмата Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. Во Прочитај повеќе …

Програма за заштита на биолошката разновидност во сточарството за 2018 година

Главен истражувач: проф. д-р Владимир Петков Учесници: проф. д-р Тони Довенски, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, проф. д-р Влатко Илиевски, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ксенија Илиевска, д-р Мартин Николовски, Моника Довенска, Прочитај повеќе …

Проценка на контаминацијата на некои видови храна со акриламид како продукт на maillard реакцијата и евалуација на одреддни постапки за негова едукција во термички обработени производи од компир

Главен истражувач: виш. науч. сор. Д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ Учесници:проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Деан Јанкулоски, науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, д-р Ристо Узунов, Стефан Јованов, Душица Коцева ДВМ, Гордана Илиевска ДВМ Времетраење: 2018-2019 Финансиран од: УКИМ Тип на проектот: Нацонален Прочитај повеќе …

Првата успешно одржана VetNEST летна школа за Благосостојба на животни, Ветеринарна етика, Законодавство и Комуникациски вештини, Виена, Австрија

Низ светот, луѓето ги чуваат животните за најразлични причини, во зависност од својот политички, религиозен, културолошки, социо-економски статус. Како доктори по ветеринарна медицина, наша должност е да ја промовираме благосостојбата на животните, и да сме сигурни дека им се обезбедени Прочитај повеќе …