ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскииот труд „Метаболички заболувања кај млечни крави“ – Саша Трендов