Нovel technologiesfor surveillance of emerging and re-emerging infections of wildlife

Наслов на проектот: Нovel technologiesfor surveillance of emerging and re-emerging infections of wildlife
Главен истражувач: Duncan Hannant
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Мишо Христовски
Времетраење: 01.07.2011-01.06.2013
Финансиран од: Европска комисија
Тип на проектот: меѓународен