Проекти кои моментално се во тек:

1. Наслов: ,,Епидемиолошка студија на ретровирусните инфекции кај преживарите во Словенија и Македонија,,
Главен истражувач: Проф. др. Дине Митров, Партнер институција: Ветеринарен факултет Љубљана, Словенија, Трање: 01.01.2010 до 31.12.2011, Финансиран од: Министерство за образование и наука на РМ, Тип на проектот: билатерален проект.

2. Наслов: ,,Оптимизација на суперовулацијата, криопрезервацијата и трансферот на ембриони од кози,,
Главен истражувач: Проф. др. Владимир Петков, Партнер институција: Ветеринарен факултет Загреб, Хрватска, Финансиран од: Министерство за образование и наука на РМ, Тип на проектот: билатерален проект.

3. Наслов: EconWelfare project KBBE 1-1213095
Главен истражувач: Проф. др. Влатко Илиески, Партнер институција: ЕУ, Финансиран од ЕУ, Тип на проектот: Европски ФП7 проект.

4. Наслов: “RSPCA/WBVN Red meat programme”
Главен истражувач: Проф. др. Влатко Илиески, Партнер институција:Е У, Финансиран од ЕУ, Тип на проектот: Европски ФП7 проект.

5. Наслов: “Имунохистохемиска идентификација на морфолошките типови секлетни мускулни влакна кај јагниња во период на постнатален развој и нивна примена како индикатори за евалуација на квалитеттот на јагнешкото месо.
Главен истражувач: Доц. др. Лазо Пендовски, (Финансиран од УКИМ, Одлука Бp.02-15314 ), Тип на проектот: научно-истражувачки проект

6. Наслов: ,, A preliminary study on cryopreservation of bovine semen at high dilution rates (50-100 dilution folds) for low-dose artificial insemination (AI) from elite bulls or sex-sorted semen samples,,
Главен истражувач: Проф. др. Тони Довенски, Партнер институција: Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization-DEMETER Thessaloniki, Greece, Трање: 2013 , Тип на проектот: билатерален проект.