Стручните и административните работи ги врши Стручната и административната служба на Факултетот како дел од интегрираната Стручната и административната служба на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Одделение за општи, правни и финансиски работи

Секретар
М-р Ана А. Орданоска

Технички секретар
Јасминка А. Тентова

Шеф на сметководство
Милица T. Апостолова

Финансов сметководител
М-р Маја Менкова
Curriculum Vitae

Ликвидадор
Сања Секуловска

Материјален сметководител
Соња Николовска

Благајник
Виолета Тасева

Систем администратор
М-р Виктор Денковски
Curriculum Vitae

Телефонист
Мирјана Симиќ