Факултетот за ветеринарна медицина се наоѓа во населба Автокоманда, Општина Гази Баба. Факултетот е лоциран на улица “Лазар Поп -Трајков” бр. 5-7, поточно веднаш до Шумарскиот и Факултетот за земјоделски науки и храна.

Контакт детали

Ул. “Лазар Поп-Трајков” 5-7, Скопје, Р. Македонија

телефон: ++ 389 2 3240 700
факс: ++ 389 2 3114 619

Е-пошта на декан: lpendovski@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за настава: iulcar@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за наука : zhajrulai@fvm.ukim.edu.mk

Локација