1. Анкетен лист за Институт за репродукција и ветеринарна биомедицина (word) (pdf)
2. Анкетен лист за Институт за храна и за Ветеринарен Институт (word) (pdf)