ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов „Метаболизам на протеини кај мачки“ – Биљана Јовановска