СПИСОК НА ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД ТРЕТАТА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ПО ПРЕДМЕТОТ СТОЧАРСТВО